พิธีรับใบประทานประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีรับใบประทานประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีรับใบประทานประกาศนียบัตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .