ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียน ม.๑,ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียน ม.๑,ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียน  ม.๑  ,ม.๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่  ๗ - ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา