ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่    ๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๕๗

วันต่อต้าน ยาเสพติด โลก ๒๕๕๗

๒๖     มิถุนายน   ๒๕๕๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

พิธีประดับบ่าลูกเสือ และเนตรนารี กอง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีประดับบ่าลูกเสือ และเนตรนารี กอง ๑  ( ชั้น ม.๑ )  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๘   มิถุนายน  ๒๕๕๗
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม. . .

กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗

๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม. . .

งานประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมงานประเพณี  " บุญบั้งไฟ "  จังหวัดฉะเชิงเทรา   ประจำปี   ๒๕๕๗

๑๔    มิถุนายน   ๒๕๕๗