ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

โครงการคัดกรองสารเสพติดในโรงเรียน

โครงการคัดกรองสารเสพติดในโรงเรียน
วันที่   ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันแม่แห่งชาติ     ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๒    สิงหาคม   ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีเฉลิมพระเกียรติ  ๖๑ พรรษา   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
๒๘    กรกฎาคม   ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา